Förteckningar över agrar mekaniseringshistorisk litteratur i KSLA:s bibliotek

Literature on agricultural mechanization within the library at the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek, KSLAB, har betydande samlingar av både svensk och internationell litteratur som behandlar jordbrukets mekanisering. I detta dokument finner man omfattande litteraturförteckningar såväl som hänvisningar till viktiga källor inom jordbrukets mekanisering.

The library at the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, KSLAB, has significant collections of both Swedish and international literature that deal with the mechanization of agriculture. This document contains extensive bibliographies as well as references to important sources in the mechanization of agriculture.