KSLA Koncentrerar – Kommittén för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion

KSLA:s Kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion arbetade under perioden 2020-01-01–2023-03-31.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kommitténs syfte var att tillsammans med näringen, andra aktörer och forskare främja en hållbar svensk produktion och konsumtion av livsmedel, med målet att:

  • Bidra till uppfyllandet av nationella livsmedelsstrategins vision samt diskutera dess innebörd.
  • Identifiera framgångsfaktorer, hinder och målkonflikter.
  • Skapa underlag för aktörer i livsmedelssystemet från producent till konsument.

Kommitténs slutsatser:

  • Livsmedelsstrategi 2.0 bör utgå från maten vi äter och fokus måste vara att stärka en mer hållbar konsumtion i arbetet med livsmedelsstrategin.
  • Konsumtion och produktion hänger intimt ihop och måste beaktas i utvecklandet av affärsmodeller där värdet i högre grad återförs till en hållbar primärproduktion.
  • Hållbarhet kräver att samtliga hållbarhetsdimensioner lyfts in. Därför krävs systemanalyser utifrån samtliga hållbarhetsaspekter vid större förändringar som påverkar svensk produktion och konsumtion.

I denna rapport ”KSLA Koncentrerar” finns kommitténs inspel till Livsmedelsstrategi 2.0, baserat på kommitténs insikter, i kondenserad form.