Verksamhetsberättelse 2014 – KSLAT nr 1-2015


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademisekreteraren har ordet

Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser och belöningar • Barksätter och Enaforsholm

Organisationen: Övergripande organisation • Avdelningarna och deras kommittéer • Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal

Ekonomin: Flerårsöversikt 2010–2014 • Fördelning av utdelade medel 2014