Verksamhetsberättelse 2012 – KSLAT nr 2-2013

Ett sammandrag av akademiens verksamhet 2012. Akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktiskt erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademisekreteraren har ordet. Avdelningarna och deras kommittéer. Enheten för de areella näringarnas historia. Årets aktiviteter. Sammankomster. Högtidssammankomsten. Barksätter och Enaforsholm. Anslag, stipendier, priser och belöningar. Avgivna remissvar. Publicerings- och informationsverksamheten. Ekonomisk flerårsöversikt 2008–2012. KSLA:s organisation. Nya ledamöter. Avlidna ledamöter. Styrande organ och personal.