Odlingssystem, växtnäring och markbördighet – KSLAT nr 9-2001


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– 18 års resultat från en tidigare ej uppgödslad jord

Cropping system, plan nutrition and soil fertility – 18 years of results on a previously exhausted soil

Här redovisas resultat och erfarenheter från två långliggande försök på en lokal i Skåne, Bjärröd.
Det unika med denna lokal är att jordbruket här under många år bedrivits extensivt med inriktning på fårskötsel och mångåriga slåtter- och betesvallar och sålunda är tämligen opåverkad av det moderna jordbruket. Varken handelsgödsel eller bekämpningsmedel har använts sedan början av 1940-talet. Dessförinnan fanns ingen kemisk bekämpning överhuvudtaget och gödslingen var låg i Bjärrödsområdet. Man kan säga att det rör sig om en ”jungfrulig” åkermark åtminstone i jämförelse med dagens moderna jordbruk.

Text: Sven Gesslein