Fortbildning för landsbygdsutvecklare – KSLAT nr 9-2002


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– inventering, utvärdering och utvecklingsförslag

Yrkesmässigt arbetande landsbygdsutvecklare har alltmer blivit en strategisk resurs som ”utvecklingspiloter” i en tid när svensk landsbygd snabbt skiftar karaktär, och innehåller både negativa och positiva tendenser: Jord och skog ger allt mindre sysselsättning men dominerar fortfarande bygdemiljön. Glesbygderna i Smålands och Norrlands inland hotas av snabb avfolkning. Tätortsnära landsbygd tycks bli attraktiv som bomiljö men kräver serviceutveckling och småföretagande, bl.a. i en växande upplevelsesektor.

I denna rapport redovisar professor emeritus Ulf Renborg och en stödgrupp av sakkunniga ett första förslag till kurser vid några olika universitet och högskolor, som kan vara av intresse för yrkesverksamma i denna miljö.

Först ges en framtidsinriktad bild av landsbygdsutvecklarens arbetsuppgifter och kompetensbehov. I övrigt redovisas ett 15-tal kurser som exemplifierar ett möjligt matnyttigt utbud inom områdena landsbygdsutveckling, småföretagande, turism och projektledning. Någon fullständig kartläggning av möjligheterna har ej eftersträvats. Det utbud som exemplifieras täcker ett fortbildningsbehov som även kan intressera politiker och planerare på riks-, läns- och kommunplanet, handläggare av utvecklingsstöd exempelvis via EU:s strukturfondsmedel vid myndigheter, banker, intresse- och ideella organisationer osv. Rapporten kan även vara av intresse för fortbildningsanordnare vid
universitet och högskolor liksom vid folkhögskolor.

Text: Ulf Renborg