Mindre kväveförluster i foderodling – KSLAT nr 4-2002


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Konferens den 22 oktober 2001 i samarbete med Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning finansierar olika forskningsprojekt och tar initiativ till olika projekt. Det forskningsprojekt som diskuteras här heter ”Kvävehushållning och kväveförluster – förbättringsmöjligheter i praktiskt jordbruk”. Projektet är baserat på den forskning och de forskningsresultat som finns, men även praktisk erfarenhet som man har i näringen kommer med i en lista på förslag till åtgärder om hur man kan gå till väga i det praktiska jordbruket för att om möjligt förbättra kvävehushållningen. Vid detta tillfälle koncentrerar vi oss på animalieproduktionen, hela kedjan från foderodlingen via foderomvandlingen till stallgödselhanteringen. Avsikten är också att detta engagemang skall bli ett led i hela projektets syfte att komma fram till en lista på lämpliga åtgärder att vidta i det praktiska jordbruket.