Verksamhetsberättelse 2005 – KSLAT nr 4-2006


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademien är en aktiv mötesplats för vetenskap och praktisk erfarenhet. Akademien är vidare en oberoende och granskande organisation, som till samhällets gagn ska främja ett hållbart och ekonomiskt bärkraftigt nyttjande och vård av jord, skog, växter, djur, vatten och luft. Häri inbegrips även vidareförädling av produkter och tjänster till konsumenterna samt landsbygdens frågor i vid mening. Akademien ska allsidigt belysa den gröna sektorns betydelse för hela samhällets utveckling och för vår försörjning med säkra produkter, samspelet mellan natur och människa samt betona den gröna sektorns värde för rekreation, boende, rehabilitering, sport- och fritidsaktiviteter.

Verksamhetsplanen 2005–2008, beslutad av akademikollegiet 2004, var den yttre ramen för akademiens arbete under 2005. Nio ordinarie akademisammankomster och mer än 40 konferenser och seminarier har genomförts. Ett antal rapporter har publicerats i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) samt i serien Skogs- och Lantbrukshistoriska Meddelanden (SOLMED). Därtill har ytterligare ett antal fristående rapporter sammanställts och getts ut från akademiens olika projekt. Femton kommittéer och ett antal andra grupper har varit verksamma. Allt detta och annan verksamhet inom akademien, såsom utdelning av priser, belöningar och stipendier, biblioteksverksamhet med mera, redovisas längre fram i denna verksamhetsberättelse.

KSLAT nr 4-2006 i tryck är tyvärr slut.