Ädellövskog för framtiden – KSLAT nr 5-2006


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ädellövskogen är en omistlig del av Sveriges natur. Den är en självklar och attraktiv del i det sydsvenska landskapet, viktig för rekreation och nödvändig för den biologiska mångfalden. Virkesproduktionsvärdet i ädellövskog är dock för närvarande relativt lågt, framförallt beroende på höga anläggningskostnader och långa omloppstider. Detta har fått till följd att intresset för nyanläggning av ädellövskog är begränsat, trots att man på sikt kan få ett mycket värdefullt virke och att ädellövskog klarar vinterstormar och inte drabbas av rotröta.

På senare år har även naturvårdens anspråk på ädellövskogen oroat många skogsägare. KSLA och Ädellövskogsprogrammet vid SLU har belyst ädellövskogens roll i det sydsvenska landskapet i ett brett perspektiv med dels en konferens på KSLA i Stockholm den 14 november 2005 och dels en exkursion på Skabersjö och Torup gods i Skåne den 18 maj 2006. Viktiga frågor som diskuterades var om ädellövskogen har potential att bli mer  konkurrenskraftig ekonomiskt, hur naturvårdsåtgärderna kan bli effektivare och överföring av barrskog till ädellövskog. Konferensen och exkursionen lockade cirka 100 respektive 80 deltagare. Denna konferensrapport innehåller korta sammanfattningar från åtta av de totalt tio föredragen.