Verksamhetsberättelse 2011 – KSLAT nr 3-2012

Ett sammandrag av akademiens verksamhet 2011. Akademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktiskt erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademisekreteraren har ordet. KSLA:s organisation. Kommittéernas verksamhet. Konferenser och seminarier. Projekt. Sammankomster. Högtidssammankomsten. Angivna remissvar. Anslag, stipendier, priser och belöningar. Ekonomisk flerårsöversikt 2007–2011. Nya ledamöter. Avlidna ledamöter. Styrande organ och personal. Enheten för de areella näringarnas historia (ANH). Publicerings- och informationsverksamheten. Enaforsholm och Barksätter.