Landskapsforum 2017 – KSLAT nr 4-2017


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Detta är en rapport från konferensen Landskapsforum 2017, med temat Landskapsperspektiv i fysisk planering.

Målet med fysisk planering är hållbar samhällsutveckling. En helhetssyn på landskapets potential är grundläggande i diskussioner om hur mark och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Syftet med Landskapsforum 2017 var att dela kunskap och erfarenheter, att lyfta intressanta exempel och att bygga broar mellan olika aktörer som deltar i eller berörs av fysisk planering.

Konferensen genomfördes av KSLA:s landskapskommitté i samverkan med och med stöd av Havs- och vattenmyndigheten, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Trafikverket.

Du som hämtar pdf:n och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.