Matens kvalitet


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Livsmedelskvalitet är ett komplext begrepp. Ordet kan härledas från latinets qualitas, om betyder beskaffenhet, egenskap och värde. Förenklat kan man säga att kvalitet är en produkts förmåga att tillfredsställa en persons förväntningar. I denna skrift presenterar vi de viktigaste kriterier som kännetecknar begreppet livsmedelskvalitet.

Matens kvalitet som pdf.