Stöd till doktorand/postdok inom hortikultur


Stöd till doktorand/postdok inom hortikultur

KSLA utlyser 330 000 kronor

Ekonomiskt stöd till doktorand- eller postdok inom hortikultur för studier i Sverige eller utomlands

Ansök senast 15 september!

Syfte och inriktning

Syftet med utlysningen är att ge ekonomiskt stöd till doktorand- eller postdokstudier i Sverige eller utomlands inom området hortikultur.

Kriterier vid bedömning av ansökningar

Följande kriterier beaktas vid bedömning av ansökan:

 • Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
 • Hypotes, syfte och mål.
 • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
 • Material och metoder.
 • Kompetens.
 • Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
 • Kommunikation till det omgivande samhället.

Anslag till anskaffning av dyr utrustning beviljas ej medan förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Ej heller kan medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktorsavhandling, artiklar) beviljas. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.

Ansökan

Ansökan görs via länk som finns här →. När du registrerat ditt konto och loggat in kan du skriva in dina uppgifter samt bifoga pdf:r.
Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2020.
För frågor kontakta Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se.

KSLA:s stiftelser finansierar utlysningen

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna.

Några av de stiftelser som KSLA förvaltar inriktar sig mot trädgårdsskötsel och för att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat göra en samlad utlysning som omfattar nedanstående stiftelser:

 • Stiftelsen C.G. Johnssons och hans arvingars fond – 50 000 kr.
 • Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond – 50 000 kr.
 • Stiftelsen fonden för markvård till minne av Sanders Alburg – 60 000 kr.
 • Ulla och Birger Håstadius stiftelse – 170 000 kr.

 

HORT2020

*********************

 


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.