Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna

KSLA utlyser 1,2 miljoner kr forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

Ansökningssystemet öppnar den 28 juni för denna utlysning.


Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna Mer information

Syfte och inriktning

Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om hur äganderätt och näringsfrihet beaktas vid frågor av betydelse för jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet och hur den kan utvecklas för att bidra till hållbar utveckling. Forskningen kan bedrivas ur rättsvetenskapligt, statsvetenskapligt eller rättsekonomiskt/ekonomiskt perspektiv. Medel kan sökas för lönekostnader, resor och forskningssamarbeten inom området.

Följande områden är prioriterade utan inbördes ordning:

 • EU-rättens påverkan på ägande-/brukanderätten, till exempel
  – Europakonventionen/EU-rätten i förhållande till regeringsformen.
 • Gränser för EU:s juridiska rätt att begränsa brukanderätten.
  – EU:s nya skogspolitiska ambitioner.
 • Äganderätt och ägaransvar i en hållbar utveckling ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
 • Århuskonventionens tillämpning och dess konsekvenser för äganderätt och näringsfrihet.
 • Miljörätt, äganderätt och näringsfrihet, till exempel
  – Legalitetsprincipens genomslag i miljörätten.
  – Framväxten av styrinstrument som påverkar bestämmanderätten och brukanderätten, t ex anmälan, samråd, tillstånd, förbud med dispens.
  – Kunskapskravets påverkan på möjligheten att äga och bruka mark.
 • God förvaltning enligt förvaltningslagen och dess betydelse för en fungerande äganderätt, till exempel
  – Är myndigheternas ärendehantering rättssäker och baserad på grundprinciperna legalitet, objektivitet och proportionalitet?
  – Har rättstillämpning och rättsbildning i förhållande till lagstiftarnas/politikernas avsikt förändrats över tid utan att riksdagen beslutat om ändringar?
  – Effekter av att myndigheterna i högre utsträckning än tidigare går till domstol för att utforma tillämpningen av lagar.

Kriterier vid bedömning av ansökningar

Vi ser gärna ansökningar från forskare med doktorsexamen liksom mer seniora forskare.

 • Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
 • Hypotes, syfte och mål.
 • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
 • Material och metoder.
 • Kompetens.
 • Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
 • Kommunikation till det omgivande samhället.

Resor och förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Medel till vetenskaplig publicering beviljas inte. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.


Ansökan

Ansökan kan göras fr o m 28 juni.

Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2022. För svar på frågor, kontakta Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se.


KSLA:s stiftelser finansierar utlysningen

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna. Vilka stiftelser som bidrar till denna utlysning framgår av inforutan.

Reservation för ändringar.