Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna

UTLYSNING

Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om äganderättens* status i frågor av betydelse för de areella näringarna samt äganderättens koppling till en hållbar utveckling ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Medel kan sökas för lönekostnader, resor och forskningssamarbeten inom området.


Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna Mer information
Mer information
Ansöksenast:

*) i äganderätten innefattas här ett knippe delrättigheter som t ex besittningsskydd, brukanderätt, avtalsfrihet, transaktionsrätt, jorddelningsrätt, ersättningsrätt, residualrätt, bestämmanderätt

Exempel på angelägna områden
• Internationella konventioners och EU-rättens inverkan på äganderätten i Sverige med fokus på de areella näringarna.
• Äganderättens och ägaransvarets betydelse för utveckling av de areella näringarna och deras roll i en hållbar samhällsutveckling.
• Miljöbalken ur ett äganderättsligt perspektiv. Dess relation till regeringsformens egendomsskydd och annan lagstiftning samt dess effekter för de areella näringarna och en hållbar samhällsutveckling.
• God förvaltning enligt förvaltningslagen (legalitet, objektivitet, proportionalitet) och dess betydelse för en fungerande äganderätt. Ansvarsfördelning mellan statsmakterna (politiken), förvaltningsmyndigheter och domstolar. Intentioner och tillämpning.
• Rättsläget när hybrider av samhällets och marknadens regleringar (t ex certifiering) bildas.

Kriterier vid bedömning av ansökningar
Vi ser gärna ansökningar från forskare med doktorsexamen liksom mer seniora forskare.

• Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
• Hypotes, syfte och mål.
• Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
• Material och metoder.
• Kompetens.
• Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
• Kommunikation till det omgivande samhället.

Resor och förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Medel till vetenskaplig publicering beviljas inte. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.

Anslag beviljas inte retroaktivt; alltså inte för projekt, resor, aktiviteter e d, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

Ansökan
Ansökan görs här. När du registrerat ditt konto och loggat in kan du skriva in dina uppgifter samt bifoga pdf:r. Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2024. För frågor kontakta Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se.