Remiss Förslag till policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

KSLA har lämnat synpunkter på regeringskansliets förslag till policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet, Dnr UD2016/09273/IU.


Sammanfattning

KSLA ser med tillfredsställelse på att de areella näringarna i förslaget till policyramverk getts stor plats med tydliga argument för deras vikt för ett fattigdomsinriktat utvecklingssamarbete med hållbarhet i fokus. Följande är KSLA:s viktigaste budskap när arbetet med policyramverket nu ska färdigställas:

  • Den framtida livsmedelsförsörjningen kommer att kräva en modernisering av det afrikanska lantbruket, inte minst för att kunna försörja en kraftigt ökande stadsbefolkning, men också för att anpassa till framtida klimatutmaningar.
  • Den nödvändiga moderniseringen av det afrikanska lantbruket, som måste bygga på dagens småbruk, kräver en kraftfull satsning på grundläggande samhällsfunktioner som stödjande expertmyndigheter, rätt och uppmuntran till fria producentföreningar och på högre lantbruksutbildning och därtill hörande forskningsverksamhet.
  • Svenska bonde- och konsumentorganisationer liksom ett antal av statens myndigheter och lärosäten med koppling till de gröna näringarna har goda förutsättningar att medverka i utvecklingssamarbetet.
  • Den svenska biståndsadministrationen måste stärkas personellt och kompetensmässigt för att kunna anta utmaningen om en förstärkt satsning på de areella näringarna i det svenska utvecklingssamarbetet.

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.