Forskning och innovation för en föränderlig värld – KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik

Sverige och världen står inför många stora utmaningar. De rör allt från klimatförändringar till livsmedels-, energi- och materialförsörjning. I de areella näringarna finns många av lösningarna på de globala utmaningarna. Det skriver KSLA i sitt inspel till regeringens kommande forskningspolitik och ger elva konkreta förslag.


”Forskning och innovation är förutsättningar för att kunna rusta Sverige med de verktyg som behövs för att fatta kloka beslut, göra strategiska vägval och utveckla produkter, processer och tjänster som stärker beredskap och konkurrenskraft, och bidrar till hållbar utveckling.” Så står det i inledningen av inspelet.

Akademien lyfter fram fyra utmaningar som den svenska forsknings- och innovationspolitiken särskilt behöver adressera:

 • Klimatförändringarna och deras konsekvenser.
 • Säker och hållbar livsmedelsförsörjning.
 • Säker och hållbar material- och energiförsörjning.
 • Motstridiga intressen och underskott av vetenskapligt grundad kunskap.

För att möta utmaningarna rekommenderar KSLA elva åtgärder inom fyra områden:

Helhetsperspektiv och samverkan

 • Stärk högre utbildning och såväl grund- som mer strategisk och innovationsnära forskning för de areella näringarnas utveckling.
 • Utveckla de nationella forskningsprogrammen, den nya generationen strategiska innovationsprogram och andra plattformar för samverkan.
 • Fortsätt utvecklingen mot Öppen vetenskap, inklusive finansiering av öppen publicering och tillgång till data.

Kunskap som kommer till nytta

 • Stöd forskare och forskningsråd i att göra systematiska kunskapsöversikter och analyser till stöd för beslutsfattande inom de areella näringarna.
 • Underlätta rörlighet mellan akademi och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, till exempel genom ömsesidiga adjungeringar, industridoktorander och forskarskolor.
 • Öka stödet till forskningsinfrastruktur, så som insamling av långa tidsserier av mätdata, riksskogstaxeringen och andra långvariga fältförsök.

Tvärvetenskap och teknik för hållbara lösningar

 • Ge forskningsfinansiärerna i uppdrag att öka incitamenten och möjligheterna för forskare att arbeta tillsammans över disciplin- och landsgränser.
 • Stöd forskning för att införa och utvärdera konsekvenser av att använda nya tekniska lösningar inom de areella näringarna, utifrån perspektiven social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Sveriges roll i det internationella forskarsamhället

 • Formulera mer kraftfulla mål och strategier och stärk samordningen för forskningens internationalisering, som inbegriper de areella näringarna.
 • Höj anslagen till forsknings- och innovationssamarbete med såväl EU-stater, som låg- och medelinkomstländer.
 • Avsätt såddfinansieringsmedel för att öka svenska forskares möjligheter att delta i och leda internationella projekt, processer, forskningssynteser och andra samarbeten.

Akademiens inspel till forskningspropositionen har utarbetats av KSLA:s forskningsutskott. Texten baseras på förslag från KSLA:s olika organ och svenska ledamöter, seminarier på akademien där relaterade frågor har belysts, genomgång av relevanta strategidokument och forskningsagendor, liksom dialog inom akademien.

Cissi Askwall

Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.