Kunskapsnav för ökad konkurrenskraft inom jordbruket

Seminarium

Effektivisering av kunskapssystem är en viktig del i processen för att nå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion. SLU har fått i uppdrag av Jordbruksverket att i en förstudie undersöka förutsättningarna för ett inrättande av ett kunskapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och innovation.


Kunskapsnav för ökad konkurrenskraft inom jordbruket Mer information
Mer information

Bakgrunden till uppdraget är att Jordbruksverket ser över sin verksamhet gällande kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft i företagen. I nästa period i Landsbygdsprogrammet är tanken att myndigheten kommer att arbeta med mer förutsättningsskapande insatser på nationell nivå. Det kan exempelvis ske genom att finansiera och utforma kunskapsnav för att utveckla kunskapssystemet. Viktiga ämnesområden för ökad konkurrenskraft inom jordbruket är företagsledning, entreprenörskap och innovation.

Inom ramen för förstudien ska SLU ta fram ett konkret förslag på hur ett kunskapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och innovation kan etableras och arbeta, speciellt med tanke på hur kunskapsutbytet mellan forskning och praktik kan stärkas.

Förstudien genomförs i dialog med många intressenter. En central del av processen handlar om att förankra arbetet och fånga upp synpunkter och reflektioner från intressenter inom såväl näringsliv som akademi och offentlig sektor.

Projektgruppen presenterar resultatet av studien och bjuder in till dialog vid detta seminarium som arrangeras av KSLA:s Kommitté för kompetensförsörjning. Välkommen!