Finansiering och riskvilligt kapital i svenskt jordbruk

Akademisammankomst

I Sverige har vi formulerat en stark målsättning med den Nationella Livsmedelsstrategin om att öka den svenska livsmedelsproduktionen med hänsyn till relevanta miljömål. Nyckelaktörer i strategin är de svenska lantbruksföretagen som i realiteten ska genomföra och förverkliga strategin. För det ändamålet krävs bland annat betydande investeringar i ny teknik, ökad produktion och hållbarare metoder inom både växtodling och animalieproduktion. Lantbruksföretagens finansiering är ämnet för höstens första akademisammankomst, som arrangeras av Jordbruksavdelningen. Webbinariet riktar sig till alla intresserade av området.

 


Finansiering och riskvilligt kapital i svenskt jordbruk Mer information
Mer information

I en värld med ett globalt växande välstånd och befolkning från dagens 8 till 10 miljarder enligt prognoserna till 2050 finns ett växande behov att säkra framtidens livsmedelsproduktion både i ett lokalt och globalt perspektiv. Detta ska ske inom ramen för planetens gränser och i linje med Parisavtalets intentioner med kraftigt reducerad klimatpåverkan.

Från lantbruket hörs röster som pekar på svårigheter för bland annat nystartade och växande företag att få finansiering till framtidsinvesteringar som väntas bidra till livsmedelsstrategin. Även den svenska och europeiska jordbrukspolitiken ska räcka till många målområden, men finns det tillräckligt med fokus på tillväxt och hållbara framtidsinvesteringar till dränering, bevattning, ny teknik i både växtodling och djurstallar?

Eftersom KSLA beslutat att förlänga riktlinjerna om max åtta personer per möte till 30 september hålls sammankomsten i digital form. Länk skickas ut dagen före till dem som anmält sig. Välkommen!


Avdelningssammanträdet, endast för avdelningens ledamöter och inbjudna gäster, hålls kl 1315, även det i digital form. Handlingar och mer information kommer att finnas i Ledamotsrummet.

För ledamöter: till den formella akademisammankomsten.