Går det att mäta kolinlagring i åkermarken?

Seminarium/webbinarium

Inbjudan till hybridmöte om utvecklingen kring satellitmätning av kol i mark, ekonomiska incitament och styrmedel samt erfarenheter av försök och praktik. Flera olika initiativ pågår, och EU kommer som en del av nya CAP ålägga medlemsländerna att ta fram metoder för just detta. För att ge en bild av var teknikutvecklingen och utvecklingen av nya modeller och styrsystem bjuder KSLA och kommittén för markkol och klimatnytta tillsammans med Greppa Näringen och Jordbruksverket in till seminariet ”Går det att mäta kolinlagring i mark?”.


Går det att mäta kolinlagring i åkermarken? Mer information
Mer information

Åkermarken lyfts i arbetet med att motverka klimatförändringar fram som en viktig möjlig kolsänka. Markens kolförråd är dubbelt så stort som den mängd kol som finns i atmosfären form av olika kolföreningar, främst koldioxid och metan. En liten ökning av markkolet kan därmed bli ett väsentligt bidrag till att nå netto noll 2045. Men det förutsätter att vi får bättre koll på kolet.

Som ett led diskuteras olika styrsystem och affärsmodeller för att ersätta lantbrukare som vidtar olika åtgärder som ökar halten kol i åkermarken. Men för att kunna fastställa att en ökad inlagring av kol verkligen ägt rum och att det finns en grund för ersättning baserad på klimatnytta krävs kvalitetssäkrade mätmetoder och övervakningssystem.

För att ge en bild av var teknikutvecklingen och utvecklingen av nya modeller och styrsystem bjuder KSLA och kommittén för markkol och klimatnytta in till seminariet ”Går det att mäta kolinlagring i mark?”. I programmet belyser vi utvecklingen kring satellitmätning av kol i mark, möjlighet att räkna på landskapsnivå, Jordbruksverkets utveckling av areal- och grödövervakning, ekonomiska incitament och styrmedel samt erfarenheter från försök och praktik. Seminariet ordnas som ett hybridmöte med möjlighet för cirka 40 deltagare på plats på Hotell Högland i Nässjö och att följa via webben.