Hur ska viltet förvaltas?

Seminarium/webbinarium

Utmaningar för framtidens viltförvaltning är temat för Viltförvaltningskommitténs seminarium. Utmaningarna kommer att belysas och lösningarna för framtidens viltförvaltning kommer att diskuteras.


Hur ska viltet förvaltas? Mer information
Mer information

Det sägs att vi aldrig haft så talrika populationer av klövvilt, gäss och andra betande fåglar, men även stora rovdjur. Givetvis är det för många glädjande att arter som tidigare har varit sällsynta ökar i antal, men när populationerna blir nog stora kan de också skapa problem och hamna i konflikt med skogs-, jordbruk och rennäring.  En stor utmaning är därför att kunna styra eller begränsa populationsutvecklingen, för att bättre hantera olika målkonflikter.

KSLA:s Viltförvaltningskommitté har under tre års tid – tillsammans med en rad berörda aktörer – identifierat viltförvaltningens utmaningar, men även diskuterat vad som behöver förändras för att vi ska kunna styra effektivare. Under seminariet presenterar vi resultaten och diskuterar lösningar tillsammans med politiker, myndigheter och intresseorganisationer. Välkommen!


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…