Ko och kalv tillsammans – ett viktigt bidrag till utvecklingen av hållbara livsmedelssystem

Digitalt lunchföredrag

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? Kan man utforma ett robust system för att integrera kalvar med kor i system för automatisk mjölkning?


Ko och kalv tillsammans – ett viktigt bidrag till utvecklingen av hållbara livsmedelssystem Mer information
Mer information

Vid SLU i Uppsala pågår ett forskningsprojekt där en del av mjölkkorna i SLU:s mjölkbesättning på Nationellt centrum för lantbrukets djur (Uppsala, Lövsta) hålls tillsammans med sina kalvar i början av laktationen.

Sigrid Agenäs, professor vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, leder det spännande projektet och presenterar det och de senaste rönen vid detta lunchföredrag. Välkommen!

—————————————————————————————————————

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vill med korta digitala lunchföredrag sprida kunskap, erfarenhet och inspiration som kan bidra till utvecklingen av en mer hållbar värld. Akademiledamöter belyser tillsammans med en eller två experter på ett lättillgängligt sätt ny och gammal vetenskap och praktisk erfarenhet i forskning och projekt från olika delar av världen.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…