Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

Hybridseminarium

Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. De areella näringarna är beroende av en hög biologisk produktion och är avgörande för att hitta lösningar för utfasning av fossila råvaror. Markanvändningen liksom den pågående klimatförändringen påverkar den biologiska mångfalden och dess bevarande är ett viktigt miljömål.


Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer? Mer information

God kunskap inom området är av största vikt för samhället i stort. KSLA:s nybildade Kommitté för Biologisk Mångfald anordnar därför ett heldagsseminarium i syfte att belysa och diskutera tillståndet och mätmetoder för biologisk mångfald i skog samt hur förbättringar kan ske. Välkomna!


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…