När verket rörde om i grytan – Den svåra konsten att vägleda konsumenter till miljömedvetna matval

Seminarium

När verket rörde om i grytan – Den svåra konsten att vägleda konsumenter till miljömedvetna matval Mer information
Mer information

Miljöpåverkan från livsmedelskonsumtionen är omfattande i såväl positiv som negativ mening. Ambitionen från riksdag och regering är att den negativa miljöpåverkan ska minska. Men hur ska det gå till?

År 2006 tilldelades livsmedelsverket ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet. Det ledde bl.a. till att verket påbörjade arbetet med att ta fram miljösmarta kostråd. Men när råden 2010 var färdiga skrinlades arbetet. Uppmaningar att handla närproducerat ansågs skapa handelshinder. Frågan om hur mycket staten genom sina myndigheter kan och bör försöka styra konsumenters beteenden har också diskuterats. Vi inbjuder till en diskussion kring dessa frågor och andra aspekter på miljömedvetna matval.

Att göra avvägningar mellan olika sorters miljöpåverkan är heller inte enkelt. Ökad biologisk mångfald genom att artrika marker betas av nötkreatur ska vägas mot t.ex. klimatpåverkan genom utsläpp av metan från samma nötkreatur. Transportavstånd, energiåtgång, användning av bekämpningsmedel och växtnäringsläckage är andra aspekter som ska vägas samman.

Upphandling av måltider och råvaror inom den offentliga sektorn har också uppmärksammats. Vilka möjligheter finns att styra den offentliga konsumtionen till miljömedvetna val? Vilket ansvar har aktörer, som restauranger, dagligvaruhandel, offentlig sektor med skolmåltider och äldreomsorg och vilket ansvar har konsumenter själva? Hur arbetar man inom det svenska jordbruket för att minska negativ miljöpåverkan och bidra till miljömedveten produktion och konsumtion?

Seminariet arrangeras av Kommittén för matkvalitet och folkhälsa och Kommittén för hållbar utveckling vid KSLA, tillsammans med LRF och Ekologiskt Forum.

Välkomna till en diskussion om miljösmarta matval och hur konsumenter kan få vägledning inför sina val.

Program

Moderator
Konsult Annika Åhnberg, ledamot i KSLA, ordförande i Ekologiskt Forum

13.00 Välkomna
Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA
Annika Åhnberg, moderator
13.05 Livsmedelsverkets miljösmarta matval
Anna-Karin Johansson, miljöstrateg, Livsmedelsverket
13.25 Folkbildning är inget handelshinder!
Linus Källander, Tankesmedjan ”Dyrare mat nu!”
13.45 Hur mycket miljö får konsumenten för pengarna?
Bo Norell, miljöekonom, Jordbruksverket
14.05 Miljömedvetna matval som drivkraft för lantbruket
Helena Jonsson, förbundsordförande LRF
14.30 Miljömedveten fikapaus
15.00 Handlingsfrihet för miljösmarta mål?
Mia Kling, försörjningschef, Örebro läns landsting
15.20 Vi har mycket i huvudet när vi handlar
Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm
15.40 Miljösmarta matval – hur ska vi göra? Avslutande diskussion
Inger Andersson, GD, Livsmedelsverket
Linus Källander från ”Dyrare mat nu”
Helena Jonsson, förbundsordförande LRF
Mia Kling, försörjningschef, Örebro läns landsting
Louise Ungerth, miljöchef Konsumentföreningen Stockholm
16.25 Introduktion till miljösmart mingel
Linda Abrahamsson, matkonsult
16.30 Avslutning – Mingel och förtäring i Oscars källare, KSLA
   

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…