Solceller på jordbruksmark – beständig intressekonflikt eller möjlig symbios?

Hybridseminarium

Många intressen ska samsas om den värdefulla jordbruksmarken. Jordbruksmarken är avgörande för vår livsmedelsproduktion och krisberedskap. Men det turbulenta omvärldsläget som vi nu upplever har också väckt liv i frågan hur vi ska trygga vår energiförsörjning.


Solceller på jordbruksmark – beständig intressekonflikt eller möjlig symbios? Mer information
Mer information

Detta och mycket annat kommer vi ta upp till diskussion vid seminariet. Tanken är inte att ge svar huruvida det är rätt eller fel att etablera solcellsanläggningar på jordbruksmark, utan att få möjlighet att ventilera och resonera om den mängd av perspektiv som behöver tas i beaktande i takt med att frågan växer sig allt större. För att reda ut detta har vi tagit hjälp av juridisk expertis, forskare, praktiker och företrädare för olika intressen som alla har erfarenhet av det komplexa ämnet. Välkommen!


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…