Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde

Seminarium

Detta seminarium är startskottet för Tandem Forest Values som syftar till att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området.


Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde

För att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum som självständig stat har Sverige överlämnat en gåva, där en del är en bilateral forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell utveckling, benämnd Tandem Forest Values. Satsningen utgörs av 12 stycken tvååriga post doc-tjänster, där universitet eller forskningsinstitut i Finland och Sverige tillsammans formulerar forskningsansökningar och engagerar lämpliga disputerade forskare för projektet. Tandem Forest Values finansieras gemensamt av den svenska regeringen och de privata svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelsen och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Initiativtagaren till satsningen är Kulturfonden för Sverige och Finland, via sitt projektkontor Tandem.

Finland och Sverige är ledande skogsnationer i Europa och världen och skogsbruket och skogsindustrin utgör hörnstenar i ländernas ekonomier. Både Finland och Sverige arbetar ambitiöst med nationella skogsprogram där fokus ligger på den framväxande bioekonomin och ett fossilfritt samhälle, samt på att ytterligare utveckla skogssektorn i vid mening. Skogen spelar en avgörande roll i klimatarbetet och också för att uppnå flera av de andra hållbarhetsmålen.

Med ökade anspråk på skogen ökar också komplexiteten i avvägningarna hur skogsresursen bäst ska användas och vilka nya skogsindustriella produkter och processer som behöver utvecklas. Det i sig ökar behoven av tvärvetenskapliga kunskaper som stöder framväxten av ett brukande som bättre än i dag kan ta tillvara och värna de nordliga skogarnas alla ekosystemtjänster och som också stöder en skogsindustriell utveckling som kan möta framtida behov av nya produkter.

Seminariet den 26 oktober är startskottet för Tandem Forest Values som syftar till att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området. Vi är glada att KSLA:s beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf kommer att närvara och öppna seminariet.

Seminariet kommer att tolkas mellan svenska och finska.