Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

Hybridseminarium

Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. De areella näringarna är beroende av en hög biologisk produktion och är avgörande för att hitta lösningar för utfasning av fossila råvaror. Markanvändningen liksom den pågående klimatförändringen påverkar den biologiska mångfalden och dess bevarande är ett viktigt miljömål.


Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer? Mer information
Mer information

God kunskap inom området är av största vikt för samhället i stort. KSLA:s nybildade Kommitté för Biologisk Mångfald anordnar därför ett heldagsseminarium i syfte att belysa och diskutera tillståndet och mätmetoder för biologisk mångfald i skog samt hur förbättringar kan ske. Välkomna!