Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

Seminarium

Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.


Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra? Mer information
Mer information

Frågan har fått stor uppmärksamhet och en hel del åtgärder utförs men situationen är komplex och kopplar till hela jordbrukslandskapets tillstånd och förändring. Behov finns av en allsidig genomlysning av vad vi egentligen vet och vilket stöd dagens åtgärder har i forskningen.

KSLA:s Kommitté för Biologisk mångfald anordnar därför ett heldagsseminarium med det övergripande syftet att bidra till förbättrade förutsättningar för pollination i odlingslandskapet.

Vid seminariet ges korta presentationer om dagens forskning och styrmedel. Diskussion sker dels i form av samtalsgrupper med deltagande av olika intressenter och även med alla deltagare. Grundläggande för seminariet är brukarnas roll som utförare av de praktiska åtgärderna liksom behovet av övervakning av tillståndet för pollinatörerna.