Säl, skarv och fisk

Seminarium

Välkomna till två seminarier med ambition att diskutera en del av de frågetecken som finns kring säl, skarv och fisk. En avgörande fråga är vilken inverkan skarvar och sälar har på fiskbestånden och fisket samt vad som ligger till grund för beslut gällande förvaltandet av dessa arter. Är det bra som det är eller finns det behov av förändringar? Finns det en samsyn eller går åsikterna isär hos företrädare för olika intressen?

Se seminarierna online:
Del 1, med fokus på skarv.
Del 2, med fokus på säl.

Östersjön har under den senaste 100-årsperioden genomgått stora förändringar – från att ha varit relativt näringsfattigt med lite fisk till ett näringsrikt hav med en hög produktion av fisk. Bestånden av säl och torsk har varierat över tiden beroende av jakt, miljögifter i havet och överfiske. I dagsläget har vi en situation med ett torskbestånd som återhämtat sig från en mycket låg nivå, samtidigt som sälarna blivit allt fler. Är det ett problem? Utgör den allt starkare sälpopulationen ett hot mot fiskbestånden i Östersjön?

Skarven har under senare år uppvisat en mycket snabb tillväxt i antal och geografisk utbredning. I Stockholms skärgård häckade fågeln första gången 1994 och 2010 fanns ungefär 5 500 bon i 24 kolonier. Är skarven en introducerad art eller en naturlig del av den biologiska mångfalden? Skarven är en duktig fiskare – utgör den ett hot i ambitionen att få tillbaka starka fiskbestånd?

Beslut rörande sälarna i Östersjön regleras i hög grad av internationella överenskommelser inom ramen för HELCOM. Skarven omfattas precis som alla andra fåglar av EU:s fågeldirektiv. Den omfattas däremot inte av allmän jakt men är tillåten att skyddsjaga. Fiskförvaltningen, slutligen, styrs i hög grad av EU:s gemensamma fiskeripolitik. En central fråga för seminariet är om det finns en motsättning mellan hållbart nyttjande av fiskresursen och skydd av säl och skarv.

Program onsdag 19 okt, kl. 13.00–18.00

Moderator: Stefan Nyström, ordförande i KSLA:s fiskekommitté

12.30    
Registrering  

13.00    
Välkommen!
Stefan Nyström

13.10    
Sälen och skarven i Östersjöns ekosystem
Sture Hansson, Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

13.35    
Nationell hantering av skarven i förhållande till EU:s fågeldirektiv
Christer Pettersson, Naturvårdsverket

14.00    
Frågestund

14.15    
Kaffe

14.45    
Danska studier och förvaltning av skarv
 Niels Jepsen, National Institute of Aquatic Resources, Danmark

15.30    
Skarvstudier inom ramen för Program Sälar & Fiske
Sven-Gunnar Lunneryd, Kustlaboratoriet, SLU

16.15    
Förvaltningsplan för skarv
Henri Engström, Uppsala universitet

17.00    
Frågestund, diskussion och sammanfattning

18.00
Middag i Oscars källare

Program torsdag 20 okt, kl. 13.00–18.00

Moderator: Stefan Nyström, ordförande i KSLA:s fiskekommitté

08.30    
Registrering och kaffe

09.00    
Välkommen
Stefan Nyström

09.15    
Har det funnits 100 000 gråsälar i Östersjön? – Om sälens populationsdynamik
Tero Härkönen, Naturhistoriska riksmuseet

09.45    
De direkta skadorna av säl för fisket
Sven-Gunnar Lunneryd, SLU

10.30    
Frågestund

10.40    
Kaffe och smörgås

11.10    
Jakt som verktyg i förvaltningen av säl

Per Risberg, Naturvårdsverket

11.40    
Jakt på säl och skarv

Hans Geibrink, Jägarförbundet

12.10    
Frågestund och sammanfattning

13.00
Avslutning

Gråsäl. www.fotoakuten.se


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…