Vägar till ett hållbart torvbruk – strategier och behov av kunskap

Konferens

Konferens för särskilt inbjudna.
Frågor som sammanhänger med hållbar utveckling är alltmer aktuella särskilt när det gäller energi. Det gäller bl.a. hushållning med naturresursen torv. Det finns ett flertal olika konkurrerande intressen om torvmetodens långsiktiga förvaltning. Inom EU diskuteras för närvarande kriterier för biobränslen och inom ramen för International Peat Society (IPS) har särskilda riktlinjer utarbetats och förankrats rörande ansvarigt torvbruk. Denna konferens är en uppföljning av det seminarium som KSLA och Torvkongressen 2012 arrangerade i december 2010 och fokuseras på hur ett hållbart torvbruk kan utformas samt vilka kriterier och ytterligare kunskaper som krävs för att säkerställa ett ansvarsfullt torvbruk.

  • Vad gränssätter ett hållbart torvbruk?
  • Hur preciseras kriterier för ett sådant torvbruk?
  • Vilken ytterligare kunskap krävs för att säkerställa ett sådant torvbruk?

Konferensen berör ett flertal olika samhällsintressen som klimat, biologisk mångfald, vattenfrågor etc. och avsikten är att samlat diskutera detta ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi inleder konferensen med en presentation av olika frågeställningar och kunskapsområden som berör hållbart torvbruk. Sedan genomför vi grupparbeten om olika aspekter av torvbruket varefter vi avslutningsvis diskuterar vad som gränssätter och vad som krävs i form av ytterligare kunskap för att säkerställa ett sådant torvbruk.

Konferensen riktar sig till ett antal särskilt inbjudna för att anpassas till de grupparbeten som planeras.

Konferensen genomförs gemensamt mellan KSLA och 14th International Peat Congress Stockholm 2012.
För mer information 

Sista anmälningsdag 16  augusti.

Program

09.30  Välkomsthälsning
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD  

09.35 IPS världskongress om torv och torvmarker i Stockholm 2012 
Björn Hånell, ordf. i torvkongressen 2012

09.50 Torv ur ett regionalt och lokalt perspektiv
Seved Lycksell, Skellefteå Kraft AB

10.05 Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling
Magnus Brandel, projektledare STPF

 10.20 Paus

10.40 Kongressens tema Peatlands In Balance från ett forskningsperspektiv
Tord Magnusson, ordföranden i torvkongressens vetenskapliga kommitté  

11.00 Miljömål för myllrande våtmarker
Jenny Lonnstad, Naturvårdsverket 

11.15  Biologisk mångfald och torv – hur undviker vi konflikter och konkurrens
Johnny de Jong, SLU CBM 

11.30 Torv och klimat
Mats Olsson, SLU  

11.45  Torven ur ett vattenperspektiv
Lars Lundin, SLU  

12.00 Lunch

13.00 Grupparbeten
En kort introduktion och sedan tar grupparbetena vid.

De olika arbetsgrupperna får i uppgift att belysa hur ett hållbart torvbruk kan utformas och även belysa behovet av kompletterande kunskap för att tillgodose detta.

Arbetsgrupp 1
Användning av torv – hur torv används för energiändamål på mest effektiva och hållbara sätt.
Ordförande: Hans Nordström

Arbetsgrupp 2 Val av torvmark – utformning av kriterier för avvägning mellan påverkade och opåverkade torvmarker.
Ordförande: Susanna Toller, Ecoloop AB 

Arbetsgrupp 3 Planering och prövning av torvtäkt – frågeställningar:

  • MKB-processen
  • Tolkning av begreppet värdefullt
  • Hur man hanterar vattenfrågan

Ordförande: PO Martinsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län

 Arbetsgrupp 4 Hur tillgodoses lokala intressen i processen
Avser i första hand sociala aspekter på torvbruket kopplat till sysselsättning, lokal ekonomi etc.
Ordförande: Stig Holm, Härjedalens kommun 

15.00 Presentation av grupparbeten och avslutande diskussion

17.00 Konferensen avslutas


Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera hur ny teknik kan bidra till att göra försörjningssystemet mer förberett på kriser.

Beredskap och ny teknik – sårbarheter och möjligheter

11–12/10: Dags att ansöka till Caseutmaningen där årets uppgift är att identifiera…

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av utställningen på Liljevalchs ledd av Marika och CG Wachtmeister.

Hjärtahjärna – 50 år av samtidskonst genom Marika och CG Wachtmeisters samling

3/9: Vi har glädjen att kunna erbjuda akademiens ledamöter en specialvisning av…