Vingslag över Haga – Promenad i gamla Haga

Exkursion

Vingslag över Haga – Promenad i gamla Haga Mer information
Mer information

Huvud2

Promenad i gamla Haga

Park för en politisk gambler

Några månader efter sin kungakröning 1771 köpte Gustav III den lilla lantgården Haga i Solna socken – en tillflyktsort från offentligheten och hovets ceremoniel, ett eremitage präglat av lantlivet ro och konstlösa nöjen. Majestätets enkla boning i naturens sköte förmedlade samtidigt en medveten propagandabild av en anspråkslös och upplyst monark. Den enkla boningen var också en hemlig arbets- och mötesplats där Gustav III förberedde sina mest vågade framträdanden på den politiska scenen, statskuppen 1772, den ödesdigra riksdagen 1786, blixtkriget mot Ryssland 1788 liksom Förenings- och säkerhetsakten 1789.

Tio år efter förvärvet började Hagas odlingslandskap omvandlas till en modern lustpark. För gestaltningen av parken svarade arkitekten Fredrik Magnus Piper, som just återkommit till Sverige efter flera års studier av den engelska trädgårdskonsten. Under tidens gång har Pipers engelska park i den pittoreska stilen delvis förfallit och förvanskats.

Avsikten med promenaden är att i tanken möta Gustav III och hans inre krets på de platser där den gustavianska politiken formades och att för ögat försöka rekonstruera parkens ursprungliga komposition.

Samling vid Haga Södra grindar kl 15.00

Christian Laine, arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Kommittén för Gustavianska Parken

 

Vingslag över Haga

En föreläsningsserie i samarbete mellan sex akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglas ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden.

Serien inleder ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm.

Därtill inbjuds till två promenader i Haga.