Okategoriserade


Okategoriserade

Yttrande över SOU 2019:22 Sveriges miljöövervakning

KSLA har lämnat synpunkter på betänkandet som behandlar svensk miljöövervaknings uppgift och organisation. Syftet med utredningen är bl a att identifiera synergier och lösningar som kan leda till en mer kostnads- och resurseffektiv miljöövervakning. KSLA ser ett stort behov att alla Sveriges naturresurser har en adekvat nationell övervakning i kombination med insamling av information från liknande verksamhet.

Läs mer

Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja akademisk frihet

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian U2020/03053/UH Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet. PM:n har remitterats av Utbildningsdepartementet. Sammanfattningsvis har KSLA följande synpunkter på det remitterade betänkandet. KSLA instämmer i allt väsentligt i det som framförts i utredningen SOU 2019:6 och promemorian. Behovet av…

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens biogasstrategi och två rapporter från energimarknadsinspektionen

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2012:23 samt Energimarknadsinspektionens rapporter ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion” (EI R 2 010:17) och ”Ökad andel biogas på en utvecklad gasmarknad” (ER R 2 009:19). Sammanfattningsvis anser KSLA: att produktionen av rötad biogas från i första hand gödsel, andra restprodukter från jordbruket samt sorterat biologiskt…

Läs mer

Regler om användning av främmande trädslag (Jo 2010/3670/LB)

KSLA har svarat på Jordbruksdepartementets remiss ”Regler om användning av främmande trädslag” som grundar sig på idén om att på oförändrade arealer öka biomassaproduktionen genom att odla främmande trädslag.
Akademien ställer sig sammanfattningsvis positiv till merparten av de föreslagna regelförändringarna, som kommer att ge skogsbruket möjligheter att öka biomassaproduktionen på ett sätt som bättre kommer att kunna motverka klimatförändring.

Läs mer

Prissatt vatten (SOU 2010:17)

KSLA har svarat på Miljödepartementets remiss SOU 2010:17 ”Prissatt vatten” angående vattenprispolitik.

Läs mer