KSLA om Förvaltningsorganisation för Laponia 2010


KSLA:s synpunkter

KSLA finner vid en sammantagen bedömning att den föreslagna försöksverksamheten vad gäller utformningen av förvaltningsorganisationen bör genomföras. KSLA finner det i sammanhanget angeläget att förvaltningen i största möjliga utsträckning bygger på lokal delaktighet, lokalt engagemang och främjande av det lokala näringslivet. Vid den slutliga utformningen av förvaltningsorganisationen bör enligt KSLA dock övervägas om inte en något större vikt, än vad som framgår av förslaget, kan läggas vid att kunna ge samtliga lokala parter medinflytande i den framtida förvaltningen av området. Vid den kommande utvärderingen av försöksverksamheten bör vidare belysas om det inte också finns mer generella slutsatser att dra vad gäller förvaltning av gemensamma naturresurser och vilka möjligheter det finns till anpassning av de valda förvaltningsformerna till även andra regionala och lokala förutsättningar.

De närmare detaljerna i förslaget undandrar sig dock KSLA:s bedömning. Detta gäller inte minst de i förslaget presenterade ekonomiska ramarna för den planerade verksamheten. KSLA noterar dock i detta sammanhang att förslaget synes innebära ökade statliga kostnader för förvaltningen av området. Denna kostnadsökning verkar till stor del bero på en ökning av ambitionsnivån i genomförandet av förvaltningen.


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.