Remiss: Jägares leverans av vildsvinskött

KSLA har yttrat sig om Föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin.


Sammanfattning

KSLA föreslår att jägare som med godkänt resultat genomgått Livsmedelsverkets kurs för viltundersökare benämns ”Utbildad jägare” i föreskrifterna. Efter att en sådan utbildad jägare har genomgått en tilläggskurs om vildsvin kan han eller hon få tillstånd att försälja mindre mängd vildsvinskött till enskild konsument för egen konsumtion.

Det bör vara Livsmedelsverket och inte Länsstyrelsen som har det administrativa ansvaret för dessa utbildade jägare och att de registreras på samma sätt som Viltundersökare.

KSLA avstyrker av flera anledningar att det införs en bestämmelse som ger en outbildad jägare möjligheten att utan föregående besiktning leverera vildsvin utan inre organ till en detaljhandelsanläggning, som sedan får sälja kött vidare till slutkonsument. Om en sådan bestämmelse skulle införas är det KSLA:s uppfattning att samma krav på livsmedelshygien och besiktning som gäller för vilthanteringsanläggning ska gälla för en detaljhandelsanläggning.

KSLA föreslår att det genomförs en vetenskapsbaserad riskvärdering i enlighet med EU:s förordning 2075/2005 kapitel 2, artikel 2, punkt 3 om undantag från trikinundersökning och att det baserat på analysen sedan avgörs huruvida obligatorisk trikinundersökning ska föreskrivas eller inte.

KSLA bedömer att det system och regelverk som SLV föreslår skapar två kategorier av anläggningar (vilthanteringsanläggningar resp. detaljhandelsanläggningar) för hantering av vildsvin där det ställs skilda krav på hygien och kontroll av säkerhetsrisker. Förutom att detta kan orsaka risker för konsumenterna kommer det sannolikt inte att leda till en kraftigt ökad avskjutning av vildsvin, eller till att fler vildsvin kommer ut på marknaden. Regelverket bör i stället inriktas på att förstärka och stödja vilthanteringsanläggningarna.

KSLA anser att en möjlig väg för att öka antalet vildsvin som skjuts och öka det kött som kommer ut på marknaden, är att inrätta ett bidrag (vildsvinspremie) till jägarna för varje vildsvin som blir godkänt på en vilthanteringsanläggning, samt att det även skapas ett system med bidrag till vilthanteringsanläggningarna så att priset på vildsvinskött i butik blir lägre. Detta skulle sannolikt leda till en ökad efterfrågan på vildsvinskött och därmed skapa drivkraft för en ökad avskjutning.

<a href=”https://www.ksla.se/wp-content/uploads/2021/02/KSLA-Bilaga-Föreskriftsförslag-Jägares-leverans-vildsvinskött-LIVSFS-200520-.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Till bilaga med text omskriven enligt KSLA:s synpunkter.</a>


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.