Nämnder


KSLA

Akademien har inrättat nämnder, kommittéer och arbetsgrupper. Genom dem följer akademien utvecklingen inom sina områden, tar initiativ i speciella frågor samt engagerar specialister för faktapresentationer.

Akademikollegiet utser ledamöter och ordförande i nämnderna. Föreskrifter för nämnderna fastställs av akademikollegiet. En årlig avrapportering av verksamheten görs till akademikollegiet senast den 1 februari varje år.

Enligt stadgarna ska det finnas tre nämnder av rådgivande/beredande karaktär:

Ekonominämnden

Ekonominämnden (The standing finance committee) ger akademien rådgivning vad gäller den ekonomiska förvaltningen.

Nämnden består av sju ledamöter, varav preses, vice preses och akademiens sekreterare är ständiga ledamöter.

Pris- och belöningsnämnden

Pris- och belöningsnämnden (The standing prize and award committee) bereder ärenden gällande akademiens utmärkelser.

Nämnden består av åtta ledamöter, varav vice preses och akademiens sekreterare är ständiga ledamöter.

Nämnden för akademiens bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP)

Nämnden för akademiens bibliotek, arkiv och historiska projekt (The committee for the Academy’s library, archive and historical projects) består av sex akademiledamöter samt akademisekreteraren.

  • BAHP-nämnden utser ett Vetenskapligt råd som är rådgivande avseende verksamhetens vetenskapliga inriktning och kvalitet, bibliotekets nyförvärv, projekt, seminarie- och publikationsverksamhet m m. Rådet inkluderar såväl KSLA-ledamöter som extern expertis.

 

Därutöver har kollegiet inrättat två nämnder för att bereda/bedöma anslagsansökningar:

Anslagsnämnden

Anslagsnämnden  (The research grant committee)  bereder inkomna ansökningar om forskningsanslag och resestipendier.

Nämnden består av elva ledamöter, varav akademiens sekreterare är ständig ledamot.

Granskningsnämnden

Granskningsnämnden (The review committee) bedömer interna anslagsansökningar.

Nämnden består av fyra ledamöter – tidigare avdelningsordföranden samt en representant för BAHP.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on…

Aktuellt från KSLA nr 3-2022

Bl a en kort beskrivning av bibliotekets arbete med en klippsamling om GMO-läget från 1990-talet till en bit in på 2010-talet.

Särskilda öppettider för biblioteket i december och jul- och nyårshelgerna

Under december håller biblioteket stängt alla torsdagar (1/12, 8/12, 15/12). Helt stängt från 22/12 för att öppna igen måndag 9 januari.

KSLAT nr 7-2022 Friska skogar – så når vi dit

Detta nummer av KSLA:s tidskrift ger en sammanfattning av tre års arbete i KSLA:s skogsskadekommitté.