Nämnder


KSLA

Akademien har inrättat nämnder, kommittéer och arbetsgrupper. Genom dem följer akademien utvecklingen inom sina områden, tar initiativ i speciella frågor samt engagerar specialister för faktapresentationer.

Akademikollegiet utser ledamöter och ordförande i nämnderna. Föreskrifter för nämnderna fastställs av akademikollegiet. En årlig avrapportering av verksamheten görs till akademikollegiet senast den 1 februari varje år.

Enligt stadgarna ska det finnas tre nämnder av rådgivande/beredande karaktär:

Ekonominämnden

Ekonominämnden (The standing finance committee) ger akademien rådgivning vad gäller den ekonomiska förvaltningen.

Nämnden består av sju ledamöter, varav preses, vice preses och akademiens sekreterare är ständiga ledamöter.

Pris- och belöningsnämnden

Pris- och belöningsnämnden (The standing prize and award committee) bereder ärenden gällande akademiens utmärkelser.

Nämnden består av åtta ledamöter, varav vice preses och akademiens sekreterare är ständiga ledamöter.

Nämnden för akademiens bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP)

Nämnden för akademiens bibliotek, arkiv och historiska projekt (The committee for the Academy’s library, archive and historical projects) består av sex akademiledamöter samt akademisekreteraren.

  • BAHP-nämnden utser ett Vetenskapligt råd som är rådgivande avseende verksamhetens vetenskapliga inriktning och kvalitet, bibliotekets nyförvärv, projekt, seminarie- och publikationsverksamhet m m. Rådet inkluderar såväl KSLA-ledamöter som extern expertis.

 

Därutöver har kollegiet inrättat två nämnder för att bereda/bedöma anslagsansökningar:

Anslagsnämnden

Anslagsnämnden  (The research grant committee)  bereder inkomna ansökningar om forskningsanslag och resestipendier.

Nämnden består av elva ledamöter, varav akademiens sekreterare är ständig ledamot.

Granskningsnämnden

Granskningsnämnden (The review committee) bedömer interna anslagsansökningar.

Nämnden består av fyra ledamöter – tidigare avdelningsordföranden samt en representant för BAHP.

 


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.