Remiss Naturvårdsverkets förslag till nationalparksplan

KSLA har yttrat sig över Naturvårdsverkets förslag till nationalparksplan (Dnr 311-3516-07 No).


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

KSLA finner det föredömligt att Naturvårdsverket valt att hålla högsta klass på de svenska nationalparkernas bevarandevärden och att verket tydligt angett de kriterier som varit utgångspunkt för urvalet av förslag till nya nationalparker i landet. Bland dessa kriterier är naturens ursprunglighet och orördhet ett av de viktigaste men också ett av de svåraste att bedöma. KSLA finner det därför önskvärt att verket ytterligare preciserar vad som menas med naturlandskap i naturligt eller väsentligen naturligt skick. Detta bl.a. för att undvika att kulturlandskap med höga biologiska värden och långt kontinuerligt nyttjande undantas eller undviks vid urval eller avgränsningar av nationalparker t.ex. renbetade fjällområden och alvarmarker.

Efter de riksomfattande inventeringar som naturvårdsverket, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket m.fl. har genomfört sedan den första nationalparksplanen gjordes har kunskapen om svensk natur och dess värden ökat väsentligt. Den är så gedigen att precisionen i urvalet av områden i den nu presenterade planen kan bedömas som tillräckligt säker för ett fortsatt planerat genomförande av nya och utvidgade nationalparker i landet. KSLA ser det som önskvärt att genomförandet sker i betydligt snabbare takt än under senare år. Som ett första led i detta arbete bör naturvårdsverket upprätta en preliminär prioriteringsordning där förutsättningarna för ett genomförande har analyserats liksom behovet av att eftersatta naturtyper i areellt samlade områden snarast kommer med i raden av nationalparker. Akademien ser det som särskilt angeläget att skärgårdar och marina miljöer prioriteras i det fortsatta nationalparksarbetet och att de föreslagna skärgårdsparkerna kommer att ges ett fullödigt skydd enligt nationalparksbestämmelser för såväl den marina som terrestra miljön. KSLA vill också betona vikten av att limniska miljöer kommer att representeras i raden av nationalparker.

/…/

Sammanfattning: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien tillstyrker i allt väsentligt förslaget till Nationalparksplan för Sverige. Akademien har dock vissa erinringar och förslag till justeringar som den hoppas kan beaktas i det fortsatta arbetet. Vidare ser KSLA fram emot ett kraftfullt genomförande av nya nationalparker och då inte minst vad gäller skärgårdsområden, marina och limniska objekt.