Remiss Herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål

KSLA har gett synpunkter till Jordbruksverket på rapporten Herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål (Dnr: 22-2067/07).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Inledningsvis konstaterar KSLA att rapporten rör ett område som kännetecknas av mycket skilda åsikter. Också inom KSLA går meningarna isär om effekterna av herbicidtoleranta grödor och om dessa bör introduceras i svensk odling eller inte. I detta läge har akademien valt att inte redovisa en uppfattning i sitt yttrande utan att i stället spegla olika synsätt som finns företrädda bland akademiens ledamöter.

/…/

En sammanfattande slutsats i rapporten är att introduktionen av herbicidtoleranta grödor kan kombineras med uppställda miljömål. Meningarna inom KSLA om denna slutsats går isär.

Man kan hävda att denna slutsats strider mot det underlag som redovisats i rapporten. Utredningen gör på de flesta punkter negativa bedömningar av de herbicidtoleranta grödornas miljöeffekter. Bland annat konstateras att herbicidtoleranta grödor leder till ökat beroende av kemisk ogräsbekämpning, vilket skulle strida mot både Sveriges och EU:s politiska målsättningar. Effekterna för biologisk mångfald skulle också vara entydigt negativa. I rapporten saknas ett resonemang om alternativet, dvs. vilka åtgärder inklusive olika handlingsvägar och styrmedel som skulle behövas för att undvika att herbicidtoleranta grödor introduceras i Sverige.

Å andra sidan skulle det konventionella jordbrukets beroende av kemisk bekämpning inte påverkas i sig. Bekämpningsmedel med högre miljörisk skulle kunna bytas ut mot medel med lägre risk. Odlingssystem med reducerad jordbearbetning skulle kunna underlättas i aktuella grödor, vilket skulle ge andra miljövinster. Tidpunkt och teknik för kemisk bekämpning av ogräs skulle kunna väljas så att biologisk mångfald kunde gynnas jämfört med nuvarande produktionsteknik.

KSLA har i sitt yttrande avstått från att beröra frågor som rör andra aspekter på herbicidtole-ranta grödor, t.ex. ökat beroende av ett fåtal leverantörer av insatsvaror, tillståndsprocessen i sig och marknadsaspekter, vilka inte kan sägas vara direkt kopplade till den aktuella rapporten och de miljömål som tas upp i denna.

Sammanfattningsvis anser akademien att flera aspekter på herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål behöver vidareutvecklas för att tydligare slutsatser ska kunna dras.