Remiss Förslag till ny svensk indelning av skogsrelaterade ägoslag

KSLA har till Jordbruksdepartementet yttrat sig om utredningen ”Förslag till ny svensk indelning av skogsrelaterade ägoslag” – Dnr JO 2007/2852/LB.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Sammanfattande synpunkter

SLU:s utredning är välgjord och utgör ett värdefullt underlag vid utarbetandet av förslag till ny ägoslagsindelning för skogsmark.

KSLA anser i likhet med utredningen att:

  • det nya förslaget till ägoslagsindelning innebär en bättre jämförbarhet vid internationella jämförelser,
  • definitionen ”skogsmark” bör tillämpas oberoende av om skogen är skyddad eller ej,
  • skogsbruk i dag inte är likställt med virkesproduktion utan kan även bedrivas för att uppnå såväl ekonomiska, ekologiska som sociala värden. Detta synsätt innebär att skogsbruk kan ske såväl inom som utom reservat,
  • begreppet skogsimpediment bör behållas som ett samlingsnamn för improduktiv skogsmark och för träd- och buskmark.

KSLA anser därutöver att:

  • konsekvenserna av ett eventuellt bedrivande av skogsbruk på impediment bör utredas.