Remiss Resurser för kvalitet

KSLA har lämnat synpunkter på utredningen Resurser för kvalitet (SOU 2007:81) till Utbildningsdepartementet.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Allmänt

Utredningen har gjort en mycket god beskrivning och analys av finansieringen av landets högskolor och dess konsekvenser. Beskrivningen åtföljs av väl bearbetade kvantitativa data. Ett antal förslag i syfte att stödja kvalitetsutvecklingen inom högskolan läggs fram. KSLA finner det dock egendomligt att utredningen endast i ett avseende knutet an till erfarenheter och konsekvenser från annan framstående forsknings- och utbildningsnations finansieringssystem för högskolan, nämligen det brittiska systemet för forskningsvärdering. Om man medvetet valt att inte närmare studera andra intressanta länder vore det angeläget att få ta del av argumentationen härför. Utredningen behandlar endast det nationella perspektivet. Det är en allvarlig brist då globaliseringen av både högre utbildning och forskning går snabbare än någonsin tidigare i modern tid. Mellanstatliga organ för forskningsfinansiering växer fram, den industrifinansierade forskningen sker i allt högre grad genom företag och koncerner med multinationell verksamhet etc.