Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008

KSLA har lämnat synpunkter på Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 ”Nu är det bråttom!”


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

  • Akademien konstaterar att arbetet med de svenska miljömålen inte givit tillräckligt resultat. Nio av målen är mycket svåra eller omöjliga att nå till år 2020, särskilt gäller detta klimatmålet. Akademien bedömer att miljömålsarbetet är ett fungerande verktyg för samordning av olika myndigheters arbete, men otillräckligt som medel för samhällets miljöarbete i sin helhet. Det bör i större utsträckning bygga på engagemang och delaktighet från samhällets övriga aktörer.
  • Akademien anser att miljömålsarbetet i högre grad än idag skall bedrivas i internationellt samarbete.
  • Akademien konstaterar att miljömålsarbetet i huvudsak är reaktivt, inte proaktivt. Vi anser att miljömålsarbetet också borde innefatta mer offensiva mål. De gröna näringarna är bärare av lösningar på många av vårt samhälles miljöproblem – men idag också i sig själva upphov till miljöproblem. Miljöarbetet måste ta fasta på båda dessa aspekter och i vissa fall avväga fördelar mot nackdelar.
  • Akademien understryker nödvändigheten av kraftfulla satsningar på forskning, utveckling och kunskapsuppbyggnad rörande de biologiska resurserna och deras användning.
  • Akademien lämnar särskilda förslag om miljökvalitetsmålen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Levande skog”.

Akademien anser, vad gäller miljödepartementets kompletterande frågor:

  • Att framgångar när det gäller delmålen – i flera fall – inte leder till att de övergripande målen nås. Akademien lämnar förslag till två nya delmål rörande miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.
  • Att kostnadseffektiviteten och de samhällsekonomiska konsekvenserna rörande de åtgärder som Miljömålsrådet föreslår är otillräckligt analyserade i rapporten.
  • Att konflikter finns såväl mellan Miljörådets förslag, som mellan miljökvalitetsmålen och andra mål i samhället, vilka bör diskuteras vidare.
  • Att väsentliga kunskapsluckor finns rörande utmaningen att öka den tillgängliga mängden produkter från jord, djur, skog och vatten samtidigt som miljöbelastningen skall minska.

Remissvaret har sammanställts av ledamoten Annika Åhnberg efter det att synpunkter har inhämtats från akademiledamöter.