Remiss Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

KSLA har yttrat sig över Fiskeriverkets redovisning av regeringsuppdrag gällande fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet (Dnr Jo2007/3400).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Inledande synpunkter

KSLA yttrar sig i första hand över de förslag (kapitel 10) som presenteras av Fiskeriverket. Yttrandet har beretts av vår Fiskekommitté.

KSLA anser att det är glädjande att fritidsfisket och fisketurismen fått en större uppmärksamhet inom fiskeriadministrationen under senare år. De uppdrag som givits av regeringen och som avrapporteras av Fiskeriverket utgör till stora delar ett väsentligt kunskapstillskott som är mycket användbart för att utveckla fiskerinäringen i ett brett perspektiv. Vi har länge hävdat den stora potentialen i fisketurism och sportfiskerelaterad näringsverksamhet. KSLA har därför förhoppningen att regeringen även fortsättningsvis uppmärksammar dessa frågor samt att Fiskeriverket prioriterar sådan verksamhet.

KSLA vill även nämna att länsstyrelserna har en viktig funktion att fylla med god regional kunskap om fisket, näringslivet och fiskevården. I det fortsatta arbetet bör regeringen därför överväga att uppdra åt länsstyrelserna att arbeta med de förslag som ges i rapporten. Likaså bör regeringen inhämta kunskap om kommunernas kunskaper om och arbete med de aktuella frågorna.