Remiss Moderniserade skatteregler för ideell sektor

De Kungliga Akademierna har lämnat ett gemensamt remissvar på betänkandet SOU 2009:65 Moderniserade skatteregler för ideell sektor.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Skattereglerna för ideell verksamhet i vårt land har diskuterats under lång tid. Det nu liggande betänkandet, ”Moderniserade skatteregler för ideell sektor” kan ge de Kungliga Akademierna
fortsatt möjlighet att verka till samhällets gagn. Utredningen föreslår att de krav på kvalificerat allmännyttigt ändamål som idag gäller för stiftelser m.fl. ändras till allmännyttigt ändamål i vidare mening än tidigare, vilket är bra.

Följande verksamheter anses i betänkandet vara allmännyttiga och skattebefriade ändamål:

Fredsbefrämjande verksamhet, idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, politisk verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning, vetenskaplig
forskning och andra därmed likvärdiga ändamål.

De Kungliga Akademiernas eget arbete faller väl inom dessa uppräknade, kvalificerande allmännyttiga ändamål.

/…/

Arbetet i de Kungliga Akademierna bygger i hög grad på oegennyttigt, frivilligt arbete från de högt kvalificerade ledamöternas sida. Resultatet är därför oftast mycket gott i förhållande till
nedlagda kostnader. Någon lagstiftning som explicit gäller Kungliga Akademier och deras verksamhet finns inte. De är ”stiftelseliknande” och har i skattehänseende hittills inräknats i den skattebefriade s.k. katalogen. Detsamma gäller de till Akademierna anknutna stiftelserna med akademiverksamhet. Detta arrangemang är Akademierna och därmed Sverige till stort gagn. Betänkandet föreslår nu att Akademierna lyfts bort från den s.k. katalogen – vilken under annan rubrik de facto kommer att finnas kvar. Detta kan komma att lägga ovälkomna begränsningar  på de av Akademiernas sysslor som är finansierade med egna medel.

Därför anser vi att de Kungliga Akademierna även fortsättningsvis skall få behålla de regler som gäller för de tillhöriga den s.k. katalogen.