Remiss Miljömålen i nya perspektiv

KSLA har lämnat svar rörande remissen ”Miljömålen i nya perspektiv” SOU 2009:83.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

Sammanfattningsvis vill KSLA framhålla att vi:

  • Stöder förslaget till förändrade bedömningsgrunder för måluppfyllelse, inte minst vad gäller generationsmålen.
  • Stöder förslaget om reviderad målstruktur och att det sannolikt blir positivt om dagens delmål ersätts med kvantifierade och tidsangivna etappmål.
  • Stöder förslaget till en parlamentarisk beredning och en till denna knuten expertgrupp.
  • På frågan om hur kommuners, företags och ideella organisationers delaktighet i miljömålssystemet på nationell, regional och kommunal nivå kommer att påverkas i nuläget är svår att besvara.  Förslagen inom detta område borde kunna leda till ett effektivare miljöarbete men KSLA vill framhålla att frågan om hur näringsliv och ideella organisationer kan få en säkerställd, utökad delaktighet i miljömålsarbetet behöver analyseras mera ingående.
  • Ser mycket positivt på förslaget till en oberoende utvärdering.

Dessutom vill KSLA framhålla att det är angeläget att internationella miljöfrågor integreras i det svenska miljömålsarbetet. Detta gäller inte minst på livsmedelsområdet.