Public Consultation on the Green Paper On Forest Protection and Information in the EU

KSLA har besvarat EU-kommissionens Public Consultation on the Green Paper On Forest Protection and Information in the EU: Preparing forests for climate change.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

EU har som bekant ingen gemensam skogspolitik liknande CAP inom jordbruk, men på olika sätt diskuterar EU skog. Bland annat i EU:s Direktorat Miljö (där skogsfrågorna hanteras) i form av en ”grönbok”, som var ute på remiss till 31 juli.

EU-kommissionens grönbok om skydd av skog och informationssystem om skog offentliggjordes i våras. Akademien har följt upp konferensen om grönboken som gick av stapeln den 26 maj 2010 med ett remissvar till kommissionen.

KSLA:s svar har beretts av Kommittén för internationella skogsfrågor. Consultation on the green paper On Forest Protection and Information in the EU: Preparing forests for climate change innebär en genomgång av frågor, fokus och mål.

Akademien anser generellt att subsidiarietsprincipen bör gälla i europeiska skogsfrågor.