Synpunkter på Grönboken om nästa EU-program för FoU och innovation

KSLA har avgivit synpunkter på Grönboken om nästa EU-program för FoU och innovation (Utbildningsdepartementet, Dnr U 2011/2487/F).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA anser att sammantaget innehåller Grönboken en utmärkt beskrivning av EU:s omvärld och tillkortakommanden i nuvarande forsknings- och innovationspolitik, men målbeskrivningen saknar flera centrala komponenter och mål/medelanalysen är otillräcklig för att nå de höga målen i EU 2020.

KSLA delar den problembeskrivning som görs, men anser att Grönboken redan i målbeskrivningen blir mera diffus. Målbeskrivningen berör i huvudsak endast administrativa medel för hur EU skall utnyttja sina möjligheter och utveckla innovationsaktiviteten.

I avsnittet om medel för att nå EU 2020:s mål nöjer man sig i Grönboken med att be om svar på ett antal frågor om hur ökad innovationstakt och utveckling av små- och medelstora företag ska kunna komma till stånd. KSLA menar att läget för EU-länderna sannolikt kräver att vi inte spenderar tid på att uppfinna hjulet på nytt, utan snabbt tar utgångspunkt i gjorda erfarenheter på andra håll i världen och anpassar och förbättrar dessa.

KSLA anser att Grönboken åtminstone borde antyda inom vilka tillämpningsområden unionens forsknings- och innovationspolitik skall nå de högt uppsatta målen i EU 2020. Utan en sådan prioritering är sannolikheten antagligen ganska stor att EU 2020 i grad av måluppfyllelse går samma öde till mötes som Lissabonstrategin.

KSLA anser även att Grönboken borde diskutera konkreta åtgärder för att öka innovationstakt och utveckling av företagande och sysselsättning. Det måste finnas reella och påtagliga incitament för den enskilde forskaren och innovatören. De akademiska meriteringssystemen medverkar inte till innovation och industriell utveckling. De bör kompletteras med mera kraftfulla strukturer för innovation och kommersiell utveckling än vad unionen för närvarande erbjuder.