Remissvar Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

KSA har yttrat sig över regeringens lagpromemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har fått möjlighet att yttra sig över regeringens lagpromemoria ”Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar” (Socialdepartementet, Plan-, bygg- och bostadsenheten). KSLA har begränsat sina synpunkter till frågor som akademien inriktar sig på, kunskapsutveckling rörande långsiktigt hållbar utveckling i samspelet mellan människa och natur, där ekosystemtjänster är i fokus.

KSLA vill sammanfattat framföra följande synpunkter:

  • KSLA har starka invändningar mot förslaget att införa ett generellt förbud för s.k. särkrav när kommunen tillämpar PBL i egenskap av myndighet. Ett sådant förbud riskerar att i hög grad begränsa möjligheterna till nytänkande och utveckling av långsiktig hållbarhet i det svenska bostadsbyggandet.
  • Förslaget innebär en prioritering av kortsiktigt ekonomiskt tänkande inriktat enbart på produktionsledet. Förslaget går därmed stick i stäv mot de slutsatser som en av regeringen tillsatt kommitté, Delegationen för hållbara städer, kommit med så sent som slutet av 2012.
  • KSLA, som arbetar med ekosystemtjänster, ser med stark oro på att ett generellt förbud för kommuner att pröva nya tekniska lösningar och lösningar som är anpassade till de lokala naturförutsättningarna kommer att begränsa utvecklingen av nya tekniska lösningar som använder sig av förnybara material som trä och halm, samt utökade kretsloppsmöjligheter för avfall och VA.