Remiss Service i glesbygd

KSLA har lämnat synpunkter på betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35, dnr N2015-2989-HL).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattningsvis anser KSLA följande

  • KSLA är positiv till såväl utredningens bakgrundsbeskrivning som de förslag som framförs.
  • KSLA instämmer i utredningens tydligt framförda uppfattning om att människor och företag i glesbygd har rätt till en grundläggande nivå av kommersiell service och att det krävs särskilda insatser och stöd för att denna service ska kunna upprätthållas.
  • KSLA vill betona att en utbyggnad av bredbandsnätet är grundläggande för möjligheterna att leva och försörja sig på landsbygden. Den service som utredningen behandlar är helt beroende av fungerande bredband och god mobiltäckning.
  • Utredningen har på ett föredömligt och analyserande sätt visat på hur de tillgängliga resurserna i Landsbygdsprogrammet (750 miljoner kronor) kan användas för att utveckla kommersiell service i glesbygd.
  • KSLA anser att kommunerna bör ta ett större ansvar för att tydligare och mer långsiktigt beakta behovet av service i sina översiktsplaner.
  • Enligt KSLA:s uppfattning är det i ett längre perspektiv endast en starkare ekonomisk bas som kan ge underlag för fler invånare och bättre service på landsbygden. Tillgång till god kommersiell service och samhällsservice är dock en förutsättning för företagsutveckling.