Remiss Klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

KSLA har lämnat synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål, Dnr M2016/00703/KI.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattningsvis

vill KSLA framhålla att det är positivt och viktigt att det nu finns ett förslag på klimatpolitiskt ramverk som har så stor politisk enighet bakom sig. KSLA anser vidare att:

  • Sverige bör ta tillvara sina goda förutsättningar och satsa på en tidigare omställning, vilket också ligger i linje med ambitionen att vara ett föregångsland.
  • Sänkta utsläpp från jordbruk är förvisso en angelägen utmaning, men kräver välgjord analys för att inte ge en missvisande bild av vad som kan uppnås utan att motverka Kyotoprotokollets intentioner om bibehållen livsmedelsproduktion.
  • För att fånga t.ex. livsmedelsproduktionens och -konsumtionens faktiska åtgärdspotential krävs, utöver en bra redovisning för den rapporterade sektorn, också redovisning av konsumtion och flytt av miljöpåverkan till andra länder.
  • Det är olämpligt att påverkan från skogs- och jordbruk jämförs med utsläpp av fossilt kol från trafik, basindustri, m.m.
  • Det är viktigt att en svensk klimatlag utformas så att Sveriges mål regelbundet kan förändras beroende på ökad kunskap och/eller händelser i omvärlden.
  • Jord- och skogsbruk bör lyftas fram bland de strategiskt viktiga områden där satsningar på forskning och innovation är särskilt betydelsefulla. Betydande forskningsinsatser krävs för att ge förutsättning för ett mer produktivt, skonsamt, lönsamt och klimatvänligt bruk av våra naturresurser.

Allmänt

Det långsiktiga mål som föreslås innebär netto-noll utsläpp till 2045, med 85 % utsläppsminskningar jämfört med 1990. Det är bra med en tidigareläggning av målet jämfört med tidigare, men det är inte tillräckligt om Sverige ska bidra med sin andel för att nå Parisavtalets målsättning att begränsa den globala temperaturökningen till ca 1,5 grader, vilket innebär att hela världen behöver nå nollutsläpp till 2050. Ur detta perspektiv finns begränsade förutsättningar att tillgodoräkna sig bidrag till utsläppsminskningar i andra länder, vilket nu ligger i förslaget. Sverige bör ta tillvara sina goda förutsättningar och satsa på en tidigare omställning vilket också ligger i linje med ambitionen att vara ett föregångsland. Där ingår att konkretisera målet om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, exempelvis genom att se till att omställning mot en hållbar bioekonomi tar fart.

Till detta och andra remissvar på Regeringskansliets hemsida.