Remiss Förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

KSLA har lämnat synpunkter på Miljömålsberedningens förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (Dnr M2016/01735/Kl).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademien väljer att kommentera de avsnitt och förslag som direkt berör dess ansvarsområden och avstår helt från att kommentera den föreslagna luftvårdsstrategin.

Sammanfattande synpunkter

  • KSLA välkomnar Miljömålsberedningens slutbetänkande och den stora enigheten bakom förslagen till etappmål. Samtidigt konstaterar akademien att de föreslagna målen inte står i nivå med vad som skulle krävas för att klara ambitionerna i Parisavtalet. Vi ser därför fram emot att det rikhaltiga underlaget i betänkandet snarast omsätts i konkreta åtgärder.
  • KSLA välkomnar förslaget att revidera övergripande samhällsmål så de är förenliga med klimatmålen och att bättre integrera klimatfrågan i beslutsunderlag.
  • KSLA konstaterar att inom det område som IPCC definierar som jordbruk finns nästan inga förbättringsmöjligheter utom att minska själva livsmedelsproduktionen. Det positiva resultatet av jordbrukets ansträngningar att minska sina utsläpp redovisas under andra sektorer. För att förstå jordbrukets potential att bidra till en positiv utveckling behövs kompletterande beräkningar som inkluderar hela jordbruket.
  • KSLA anser att det är olyckligt att beredningen inte föreslagit etappmål eller konkreta åtgärder för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.
  • De gröna näringarna är centrala för en omställning till en fossilfri ekonomi. Det är viktigt att förslagen tar utgångspunkt i de enskilda skogs- och jordbruksföretagens drivkrafter samt att företagen får långsiktiga spelregler för att kunna utveckla nya alternativ.
  • För att kunna utveckla ett skonsamt, produktivt och ekonomiskt brukande av jord och skog måste utvecklingen stödjas av ett forsknings- och innovationssystem i världsklass.
  • En samordning med nationella skogsprogrammets förslag är önskvärd.