Remiss Skogsstyrelsens förslag om nya målbilder

KSLA har yttrat sig över Skogsstyrelsens förslag om nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn, Dnr 2014/2973.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Allmänt

KSLA anser att angreppssättet med målbilder är positivt. Det är dock viktigt att målbilderna blir klara och tydliga, med så liten risk för tveksamheter och tolkningar som möjligt. Det blir därför viktigt att hålla nere antalet punkter.

Balansen mellan de olika avsnitten upplevs ojämn, där avsnitten om dikesrensning och skyddsdikning ges oproportionerligt mycket utrymme i text och framförallt efterföljande kommentarer. På flera ställen nämns (övertydligt) att det som skrivs utgår från dagens kunskapsläge, vilket förefaller självklart för alla målbilder. Dessutom skrivs på flera ställen – t.ex. i de första punkterna i målbilderna om dikning – att ”varje åtgärd föregås av noggrann planering avseende nytta och utförande”. Detta gäller de allra flesta skogliga åtgärder, och dessa punktsatser kan därför strykas.

KSLA lämnar synpunkter på Skogsstyrelsens förslag om reviderade målbilder på följande områden:

  • Målbild för god miljöhänsyn till träd och buskar med naturvärden
  • Målbild: Död ved
  • Målbild för god miljöhänsyn vid rensning och annat underhåll av diken
  • Målbild för god miljöhänsyn vid skyddsdikning